Today’s Newsreel

posted by Patrick Crowley on August 25, 2003 at 3:13 pm

Qualcomm Abandons Digital Cinema Project
SAN DIEGO, CA — Read the Los Angeles Times article
(Registration required)


Theaters Experiment With Print-At-Home Tickets
BOSTON, MA — Read the Boston Globe article


Students Go Back To School… At Local Megaplex?!?!
MIAMI, FL — Read the Miami Herald article


Dear Abby Takes On Rude Moviegoer
PENNSYLVANIA — Read the Yahoo! News article

Comments (2)

Jonperter
Jonperter on March 15, 2018 at 2:23 am

Công ty Tân Kim Lợi chuyên cung cấp Tủ nấu cơm, máy làm đá viên, mini, gia đình, Bàn Lạnh, Tủ đông lạnh, Tủ Sấy bát Được sản xuất trên dây truyền hiện đại của nhật với chất lượng tốt nhất. Xem thêm:, Main Laptop , http://banmainlaptop.com/.

Jonperter
Jonperter on March 15, 2018 at 2:23 am

Công ty Tân Kim Lợi chuyên cung cấp Tủ nấu cơm, máy làm đá viên, mini, gia đình, Bàn Lạnh, Tủ đông lạnh, Tủ Sấy bát Được sản xuất trên dây truyền hiện đại của nhật với chất lượng tốt nhất. Xem thêm:, Main Laptop , http://banmainlaptop.com/.

You must login before making a comment.

New Comment