Dealey Center Theater Photos

posted by Patrick Crowley on January 21, 2004 at 8:27 am

Roger Katz sent in some photos of the Dealey Center Theater:
“I saw an item on the Dealey Center Theater on today’s newsreel on Cinema Treasures. Here are some photos of the theater. If you do post these, credit them to Liz Katz as she actually took them and sent them to me.”

(For more information, read the original story in “The Dolphin”.)

Comments (1)

Jonperter
Jonperter on March 14, 2018 at 8:09 pm

Công ty Tân Kim Lợi chuyên cung cấp Tủ nấu cơm, máy làm đá viên, mini, gia đình, Bàn Lạnh, Tủ đông lạnh, Tủ Sấy bát Được sản xuất trên dây truyền hiện đại của nhật với chất lượng tốt nhất. Xem thêm:, Main Laptop , http://banmainlaptop.com/.

You must login before making a comment.

New Comment